Regulamin

§1 Definicje

 Następujące terminy w niniejszym dokumencie oznaczają:

1)  regulamin – niniejszy dokument;

2)  serwis – usługa internetowa dostępna w sieci Internet pod adresem http://www.remontomat.pl;

3) administrator serwisu – właściciel serwisu oraz zespół osób zarządzający serwisem od strony technicznej, funkcjonalnej, prawnej oraz pod względem umieszczanej treści;

4)  baza danych – miejsce przechowywania danych gromadzonych w serwisie przez administratora serwisu; 

5)  konto – zespół danych osobowych zarejestrowanych w bazie danych;

6)  użytkownik anonimowy – osoba odwiedzająca serwis, nie posiadająca konta;

7)  rejestracja – proces zbierania informacji dotyczących użytkownika anonimowego, mający na celu zebranie wszystkich danych wymaganych przez konto. Proces rejestracji kończy się zaakceptowaniem regulaminu przez użytkownika anonimowego oraz wciśnięciem przycisku „Dalej” na stronie rejestracji;

8)  użytkownik – osoba odwiedzająca serwis, która poprawnie przeszła proces rejestracji, tj. posiada konto;

9)  firma remontowa – użytkownik, reprezentujący zarejestrowane przedsiębiorstwo w branży budowlanej lub remontowej;

10)    remontujący – użytkownik poszukujący firmy remontowej i mogący składać zapytania ofertowe;

11)    zapytanie ofertowe – zespół danych przesłany przez remontującego do firm budowlanych;

12)    odpowiedź na zapytanie ofertowe – zespół danych przesłany przez firmę budowlaną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;

13)    profil – zespół danych publikowany przez firmę remontową;

14)   kredyt – jednostka płatnicza w serwisie umożliwiająca odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 1 kredyt umożliwia złożenie odpowiedzi na 1 zapytanie ofertowe.

15)    wycena – oszacowany koszt prac remontowych lub wykończeniowych uzyskany w serwisie Remontomat.pl przez użytkownika lub użytkownika anonimowego;

16)    raport rynkowy – zestawienie danych z wycen przeprowadzonych za pośrednictwem serwisu nieujawniający danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

17)    upublicznienie – udostępnienie do wglądu użytkowników Internetu. 

 §2 Zasady ogólne

 1.          Rejestracja, tworzenie profilu, wysyłanie zapytania ofertowego, przeprowadzenie wyceny,  przeglądanie profili, jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników.

2.          Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego konta z serwisu.

3.          Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie konta osobom trzecim, bez wyraźnej zgody administratora serwisu.

4.          Każdy użytkownik, żeby pomyślnie przejść rejestrację musi zaakceptować regulamin.

5.          Za pośrednictwem serwisu remontujący mają możliwość wysyłać zapytania ofertowe do wybranych firm remontowych z zastrzeżeniem ust. 6.

6.          W zapytaniu, o którym mowa w ust. 5, nie można zawierać żadnych danych kontaktowych użytkownika.

7.          Za pośrednictwem serwisu firmy remontowe mogą odpowiadać na zapytania ofertowe remontujących z zastrzeżeniem ust. 8.

8.          Nie dopuszcza się podawania danych kontaktowych firmy na plikach graficznych zamieszczanych w serwisie, w opisach firm w serwisie oraz w treściach odpowiedzi na zapytania ofertowe.

9.          Odpowiedzi, o których mowa w ust. 7 podlegają opłatom zgodnie z §7 regulaminu.

10.       Administrator serwisu ma prawo do zakrywania wszelkich danych kontaktowych podanych niezgodnie z regulaminem.

11.       Użytkownikiem serwisu może być każda osoba pełnoletnia.

12.       W przypadku stwierdzenia przez administratora serwisu, że użytkownik narusza postanowienia regulaminu, administrator serwisu może usunąć konto użytkownika, zablokować je lub poszczególne usługi serwisu dla użytkownika.

13.       Administrator serwisu nie odpowiada za zdarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem serwisu.

14.       W przypadku otrzymania zgłoszenia poważnych zastrzeżeń doświadczonych przez użytkownika usług administrator serwisu ma prawo zablokować jego konto.

15.       Udostępniając pliki graficzne od serwisu, użytkownik oświadcza, że:

1)       posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby ten plik graficzny mógł być udostępniony publicznie (opublikowany) w serwisie oraz w innych mediach, zgodnie z autoryzacjami udzielonymi przez użytkownika na podstawie innych postanowień regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

2)       wyraża zgodę na oznaczenie treści plików graficznych przez administratora (bez ich istotnej modyfikacji, procedura oznaczania jest zautoryzowania systemowo, np. tworzenie miniatur);

3)       w przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń do administratora serwisu odnośnie naruszenia jakichkolwiek praw do opublikowanego pliku graficznego lub wizerunku osobistego osób trzecich, użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni administratora serwisu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.