Poradnik remontowy

Projektanci wnętrz podają, że w świetle ustawy o własności lokali nieruchomość wspólna jest definiowana jako grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu. Zalicza się do niej elementy wyposażenia, które nie są wykorzystywane do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Właściciele lokali mają prawo do współkorzystania z jej powierzchni zgodnie z przeznaczeniem, co wiąże się jednak także z pewnymi obowiązkami.

Właściciele ponoszą bowiem nie tylko wydatki związane z utrzymaniem lokali, ale także uczestniczą w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem części wspólnej. Ciążą na nich obowiązki w zakresie współdziałania w celu ochrony kolektywnego dobra, utrzymywania go w należytym stanie oraz przestrzegania porządku domowego.

 

Koszty związane z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości

Jak podają projektanci wnętrz, zaliczki na pokrycie kosztów zarządu są uiszczane w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Odpowiedzialność za zobowiązania związane z kosztami zarządu nieruchomości wspólnej ponosi bez ograniczeń wspólnota mieszkaniowa, natomiast każdy z właścicieli lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.

Rodzaje kosztów zarządu nieruchomością wspólną określa art. 14 u.w.l., zgodnie z którym należą do nich w szczególności:

 • wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
 • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej części wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
 • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
 • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

W sytuacji, gdy sposób korzystania z lokali uzasadnia odmienne ukształtowanie obowiązków niektórych użytkowników, właściciele mogą ustalić odpowiednie zwiększenie obciążenia na mocy umowy bądź uchwały. Zmiany zasad korzystania z nieruchomości mogą dotyczyć zarówno samego sposobu korzystania z niej, jak i podziału wydatków i ciężarów. Za dopuszczalne uznaje się przekazanie części nieruchomości wspólnej do korzystania tylko niektórym właścicielom lokali, z wyłączeniem pozostałych (za ich zgodą)mówi Maciej Balcerek z warszawskiej agencji architektonicznej Perfect Space. Umowa może być zawarta także w sposób dorozumiany poprzez utrwalony między współwłaścicielami sposób korzystania z części rzeczy wspólnej, co także nie pozostaje bez wpływu na sposób rozkładu ponoszonych wydatków.

 

Projektant wnętrz o przychodach z nieruchomości wspólnej

- Co do zasady pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem. Na gruncie art. art. 53 k.c. przez pożytki należy rozumieć zarówno pożytki naturalne, jak i cywilne. Zalicza się do nich m.in. czynsz dzierżawny za udostępnienie nieruchomości pod materiały reklamowe, anteny, parkingi czy inne drobne usługi - podaje Maciej Balcerek.

Środki pieniężne, które wpływają na rachunek wspólnoty mieszkaniowej stanowią jej przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Dotyczy to zarówno zaliczek na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, jak i opłat za media. Jeżeli poszczególni właściciele pokrywają jedynie koszty utrzymania części wspólnej, wspólnota mieszkaniowa nie osiąga dochodu. Jeśli nadwyżka przekracza wysokość kosztów zarządu związanych z utrzymaniem części wspólnej, zysk nie stanowi dochodu wspólnoty, a - odpowiednio poszczególnych właścicieli lokali. W sytuacji, gdy osiągnięty przychód przekroczy zapotrzebowanie wspólnoty, zysk przypada właścicielom lokali odpowiednio w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku ponoszą oni wydatki i ciężary związane z utrzymaniem części wspólnej w zakresie, w jakim nie znajduje ona pokrycia w przychodach.

Projektanci wnętrz przypominają, że co do zasady decyzja w zakresie przeznaczenia nadwyżki zaliczek na utrzymanie nieruchomości leży w gestii właścicieli. Przyjmuje się jednak, że wspólnocie mieszkaniowej przysługuje uprawnienie do podjęcia uchwały w przedmiocie jej przeznaczenia na fundusz remontowy.

 

Sankcje z tytułu niewywiązywania się z obowiązków

W sytuacji, gdy właściciel lokalu posiada zaległości z tytułu należnych opłat lub wykracza w sposób rażący przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, wspólnota mieszkaniowa może w trybie postępowania sądowego żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów o egzekucji z nieruchomości. Osobie, która nie stosowała się do obowiązujących zasad nie przysługuje wówczas prawo do lokalu zamiennego.

 

Źródła:

 • ü ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), zw.: „Kodeks cywilny”;
 • ü ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), zw.: „u.w.l.”;
 • ü wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 roku, sygn. akt III CSK 446/14;
 • ü wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1998 roku, sygn. akt I CKN 903/97;
 • ü wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 roku, sygn. akt II CSK 358/10;
 • ü wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2011 roku, sygn. akt I ACa 542/11;
 • ü wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2013 roku, sygn. akt VI ACa 1388/12;
 • ü Dziczek R., Art. 12. [w:] Dziczek R., Własność lokali. Komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VII. Wolters Kluwer, 2016;
 • ü Bończak-Kucharczyk E., Art. 12, Art. 13, Art. 22. [w:] Bończak-Kucharczyk E., Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, wyd. III. Wolters Kluwer, 2016;
 • ü Gola A., Art. 12. [w:] Gola A., Ustawa o własności lokali. Komentarz, [w:] Nieruchomości. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001.
2ed4b445652a836d079c8d0f323d1bde
9ce8477bd3bf600fb53a5159ed6316ab

Kontenery mieszkalne kojarzą się nam zazwyczaj z tymczasowo stawianymi biurami na budowie. Jest to jak dotąd ich najczęstsze zastosowanie, jednak od pewnego czasie się to zmienia. Technologia produkcji takich kontenerów dokonała olbrzymiego postępu, a dzisiejsze kontenery mogą służyć nie tylko jako sezonowe bary i sklepy, ale nawet jako… szkoły lub domy.

Mieszkanie w kontenerze?

Jeżeli myśląc „kontener” masz na myśli obskurny, brudny i zimny sześcian z płyty falistej, którego jedyną zaletą jest to, że ma dach i drzwi – to zupełnie spokojnie możesz to skojarzenie wyrzucić do kosza. Dzisiejsze kontenery mieszkalne mają nie tylko węzeł sanitarny (ubikacja, prysznic, zlew), ale też ogrzewanie, ciepłą wodę i w pełni wyposażoną kuchnię. Ich wymiary również odbiegają od tego, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni – dziś moduły zaczynają się od 7 m2 powierzchni użytkowej, a łącząc je ze sobą, możemy uzyskać dowolną powierzchnię i ilość pięter. Dwa moduły pozwalają już na wydzielenie osobnej sypialni, salonu z aneksem i łazienki, a cztery moduły to już wielkość średniej kawalerki z bardzo wygodną sypialnią, kuchnią i korytarze. Czyli w zasadzie jest to już dom.

Również wystrój wnętrza kontenerów jest bardzo „domowy” i w niczym się nie różni od wystroju rzeczywistych mieszkań. Kontenery mają dziś montowane okna, drzwi, malowane ściany. Gdybyś obudził się w takim kontenerze, to prawdopodobnie nie zauważyłbyś różnicy.

Zastosowania

Dzięki tak dużym możliwościom zastosowanie kontenerów mieszkalnych jest coraz szersze. Kontenery były początkowo z nieśmiałością używane jako sezonowe bary i burgerownie. Jednak wraz z potrzebami wzrosła podaż i rozwiązania: zaczęto instalować coraz lepsze węzły sanitarne, ogrzewanie i inne udogodnienia. Kontenery są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma pewności co do tego, jak długo będzie on potrzebny lub jako budynki tymczasowe. Ale ze względu na swą cenę i stosunek możliwości do ceny stawia się je coraz częściej jako stałe domy oraz jako budynki użyteczności publicznej. Dobrym przykładem jest wybudowana przez firmę Ramirent szkoła tymczasowa w Kazimierzu Dolnym, która ma pełnić swoją funkcję do czasu wybudowania szkoły murowanej (wcześniejsza została zniszczona przez wybuch gazu). Jednak w dobie niżu demograficznego i niepewności co do tego, ile dzieci będzie chodziło do szkół w różnych latach, szkoły modułowe wydają się być dobrym rozwiązaniem.

Na instalację kominka w swoim domu decyduje się coraz więcej osób, ponieważ dzięki temu urządzeniu można nie tylko stworzyć przytulną atmosferę podczas chłodnych dni, ale również skutecznie ogrzać wnętrze. Współczesne kominki często są nawet w stanie zastąpić tradycyjny kocioł grzewczy. Warto do nich zamontować specjalne sterowniki, ponieważ pozwalają one na inteligentne sterowanie pracą kominka i obniżenie kosztów ogrzewania.

 

Jak działa sterownik pracy kominka?

Sterowniki do kominków są nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi, których zadaniem jest automatyczne sterowanie pracą przepustnicy powietrza, odpowiedzialnej za dopływ powietrza do komory spalania kominka. Precyzyjne dostosowanie ilości dostarczanego do tej komory powietrza pozwala na optymalizację temperatury i całego procesu spalania drewna. Ręczna regulacja przepustnicy jest również możliwa, jednak w praktyce bardzo trudna. Automatyczny sterownik wyposażony jest w szereg czujników temperatury, dzięki czemu jest w stanie niezwykle dokładnie dawkować ilość powietrza do komory, a tym samym w niemal doskonały sposób kontrolować przebieg spalania opału.

Dzięki temu użytkownik może oczekiwać szeregu konkretnych korzyści, takich jak:
• Dłuższy czas spalania drewna,
• Niższą częstotliwość uzupełniania komory,
• Mniejsze zużycie opału – nawet do 30%

Ręczne sterowanie przepustnicą wymaga obserwacji komory spalania i umiejętności rozpoznania momentu, w którym należy przepustnicę przymknąć w celu ograniczenia tempa spalania. Można się tego nauczyć, jednak nigdy nie osiągnie się w ten sposób wydajności osiąganej przy stosowaniu automatycznego sterownika.

Dodatkowe funkcje sterowników kominka

Nowoczesne sterowniki do kominków są urządzeniami niezwykle prostymi w obsłudze. Wyposażone są w intuicyjne przyciski oraz czytelny wyświetlacz LCD pokazujący przede wszystkim temperaturę paleniska, ale też inne parametry kominka. Niektóre sterowniki można obsługiwać za pomocą wygodnego pilota. Oprócz funkcji energooszczędnej w postaci utrzymywania określonej temperatury spalania drewna, sterownik znacznie podnosi bezpieczeństwo użytkowania kominka. Dzięki specjalnym czujnikom ostrzega przy pomocy sygnałów dźwiękowych przed przegrzaniem lub o wysokim stężeniu tlenku węgla, jest również w stanie odciąć dopływ powietrza w przypadku zaniku zasilania lub wstrzymanie procesu spalania w przypadku otwarcia drzwiczek paleniska. Niektóre sterowniki wyposażone są również w funkcję zapobiegania wychłodzenia paleniska, funkcję sterowania pracy klapy kominowej czy uruchamiania wentylatora wyciągowego.

Elektroniczne optymalizatory spalania do kominków oferują coraz większą funkcjonalność i coraz większą efektywność wykorzystania opału. Dzięki nim użytkownicy nie angażując się w obsługę kominka, mogą liczyć na komfortowe warunki w pomieszczeniu, znacznie obniżyć koszty opału i dodatkowo mieć poczucie pełnego bezpieczeństwa. Warto także pamiętać, że dzięki sterownikom kominek funkcjonuje sprawniej i przez to znacznie wydłuża się okres jego eksploatacji.
 

 

0da3d69d52d7bfbfffc996775aecbd61
543a9e578746b403fd0e32670d4893df

Przecieki w instalacjach hydraulicznych zdarzają się często zarówno w budynkach nowszych, jak i starszych. Najczęściej przyczyną jest niestarannie wykonana instalacja lub słabej jakości materiały, które uległy zniszczeniu. W jaki sposób można dokładnie zlokalizować miejsce przecieku?

Najczęściej o tym, że pojawił się przeciek, świadczy podciekanie widoczne na ścianach, sufitach lub też na podłogach. Trudno jednak samodzielnie precyzyjnie określić, w którym miejscu pojawiają się przecieki, gdy zawilgocenie widoczne jest na większej przestrzeni.

Czy przeciek można zlokalizować samodzielnie?

Zasadniczo jest to bardzo trudne, gdy nie dysponujemy odpowiednim zapleczem. Kucie w płytkach czy zrywanie podłogi w ciemno nie jest zbyt dobrym pomysłem. Domowe wykrywanie przecieków przede wszystkim polegać może na wykorzystaniu mierników wilgotności, niemniej jednak działają one tylko na niewielkiej głębokości. Gdy nie dysponujesz tego rodzaju sprzętem, w takim przypadku warto zadzwonić do fachowców.

Profesjonalne metody lokalizacji przecieków

Firmy, które świadczą usługi lokalizacji przecieków, dysponują zaawansowanym zapleczem, dzięki któremu można dokładnie wskazać, gdzie pojawia się problem. Zaliczają się do nich przede wszystkim metody takie jak: metoda termowizyjna z użyciem kamer termowizyjnych, metoda akustyczna oraz elektroakustyczna, metoda z użyciem gazów znacznikowych czy specjalne miniaturowe kamery wprowadzane bezpośrednio do instalacji. Firmy dysponują też miernikami wilgotności wspomnianymi wcześniej.

Ile kosztuje lokalizacja przecieków?

Ceny usług zależne są przede wszystkim od rodzaju instalacji, której dotyczy przeciek, ponieważ to na tej podstawie wybiera się odpowiednie metody. Lokalizacja z użyciem miernika to około 200 złotych, z kolei z kamerą czy metoda akustyczna może kosztować od 300 do nawet 1000 złotych. Ceny nie są niskie, ale dzięki skorzystaniu z takich usług możemy ochronić się przed znacznie wyższymi kosztami.

Jeżeli interesuje cię profesjonalna lokalizacja przecieków w Warszawie lub w innych miastach w kraju, z aktualnymi ofertami można zapoznać się już teraz przez internet.

Osłanianie okien to jedna z funkcji folii termoizolacyjnych. O ich niezwykłej przydatności z jednej strony decydują parametry techniczne, z drugiej natomiast walory użytkowe, dzięki którym następuje znaczna poprawa izolacyjna szyb.

Czym są folie termoizolacyjne?

Folie termoizolacyjne BRUXAFOL LX-70 charakteryzują się tym, że zostały wyprodukowane ze specjalnie dobranych składników, co jest jednoznaczne z tym, że wyróżniają się atrakcyjnymi parametrami technicznymi, a co za tym idzie, spośród dostępnych współcześnie folii termoizolacyjnych posiadają ogromną skuteczność działania.

Folie termoizolacyjne LX-70 ULTIMATE składają się nie tylko z czternastu ultracienkich warstw metali, ale także z ich stopów. Zostały one naniesione na najwyższej jakości folię polyestrową (PET) za pomocą rozpylania katodowego. Dodatkowym atutem tych folii termoizolacyjnych jest sposób zabezpieczenia, który polega na pokryciu ich powłoką typu HARD COAT. To dzięki niej folie termoizolacyjne wykazują dużą odporność na zadrapania.

Folie termoizolacyjne a ich zalety

Folie termoizolacyjne posiadają szereg zalet, które w znacznej mierze są wynikiem doboru składników oraz uzyskanych dzięki temu parametrów technicznych. Folie termoizolacyjne mają tę właściwość, że do 99℅ zmniejszają promieniowanie UV, co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem efektu odbarwiania przedmiotów.

Dzięki foliom termoizolacyjnym można do 95℅ zredukować promieniowanie podczerwone, z czym bezpośrednio wiąże się utrzymywanie komfortu termicznego we wszystkich rodzajach wnętrz, przy równoczesnym zapewnieniu im 70℅ przenikalności światła dziennego.

Folie termoizolacyjne posiadają tę niekwestionowaną zaletę, że mogą być wykorzystywane zarówno latem, jak i zimą. W czasie upałów zmniejszają temperaturę w pomieszczeniach, zimą natomiast chronią je przed nadmierną utratą ciepła.

Folie termoizolacyjne wyróżniają się wszechstronnym zastosowaniem, ponieważ pozwalają na uzyskanie znacznych oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów związanych z klimatyzacją i ogrzewaniem.

263aa9aa7123a4b10bbd14cb1fe05664