Poradnik remontowy

Odpowiednia wentylacja ma coraz większe znaczenie w nowoczesnym budownictwie. Jest to spowodowane szeregiem różnych czynników, począwszy od potrzeby ciągłego oczyszczania powietrza, a kończąc na wprowadzeniu szeregu oszczędności, związanych rzecz jasna z kosztami ogrzewania budynków.

Dzisiejsze systemy wentylacyjne, zostały rozbudowane do układów całych central, w których dochodzi do zaawansowanych procesów odzyskiwania ciepła. Wspomniane centrale wentylacyjne - bo o nich mowa, to zaawansowane urządzenia, coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnym budownictwie.

Z czego składają się nowoczesne centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła?

Centrala wentylacyjna

To prawdziwe centrum całego układu wentylacji, od którego zresztą pochodzi jego nazwa. W skład centrali wentylacyjnej, wchodzą wentylatory, które generują ruch powietrza w kanałach wentylacyjnych. Oczywiście moc tych wentylatorów nie może być zbyt duża, ponieważ koszt energii wykorzystywanej w ich pracy kompensowałby zyski związane z wykorzystaniem systemów rekuperacyjnych.

Wymiennik ciepła

Centrale wentylacyjne to rzecz jasna jeden z najważniejszych elementów całego układu. Jednak równie dużą role odgrywa... wymiennik ciepła. Czym on jest? Najczęściej, przedstawia się go jako złączone ze sobą dwa oddzielne ciągi powietrza. Jeden z nich, usuwa ogrzane, aczkolwiek zepsute powietrze z wnętrza naszego domu. Z kolei drugi, wprowadza powietrze świeże, ale zimne.

Od czego więc będzie zależeć skuteczność wymiennika ciepła? To proste - od tego, jak dużą ilość energii, czyli w tym wypadku ciepła, jest on w stanie "zwrócić" do domu. Wydajność takiego wymiennika, zależy od wielu czynników. Podstawowym czynnikiem, jest jednak pole powierzchni stycznej obydwu kanałów powietrznych. Im jest ono większe, tym większa część energii "wróci" do naszego domu!

Wymiennik ciepła może mieć różną formę, wynikającą z jego budowy. Możemy więc wyróżnić następujące ich rodzaje:

Wymiennik krzyżowy

Ten typ wymiennika jest najczęściej spotykaną jego formą. Składa się on z dwóch kanałów, które są przedzielone mnóstwem drobnych kanalików. W ten sposób, powierzchnia wymiany ciepła jest zwiększona do maksimum, co jednocześnie daje duże efekty w zakresie wydajności tego rozwiązania. Jest to rozwiązanie najtańsze i z tego względu najbardziej popularne na rynku.

Wymiennik przeciwprądowy

W przypadku tego wymiennika, powietrze przepływa nie prostopadle względem siebie, ale równolegle. Tym samym, powierzchnia wymiany ciepła jest jeszcze większa, co oczywiście przenosi się na zwiększoną opłacalność wymienników przeciwprądowych. Warto zauważyć, że systemy wentylacji mechanicznej, wyposażone w tego typu układy są już nieco droższe, od systemów wyposażonych w wymienniki krzyżowe. Jeśli chcecie wiedzieć, ile wynosi sprawność tego typu wymiennika, to pewnie będziecie zaskoczeni. Dlaczego? Ponieważ ta sprawność waha się w okolicach 90 procent.

Wymiennik obrotowy

Tego typu wymienniki, są o wiele bardziej skomplikowane niż dwa pozostałe. Tym samym, są one rzadziej spotykane w domowych instalacjach. Ze względu na swoją budowę, znajdują one zastosowanie raczej w wielkich centralach wentylacyjnych, w których mamy do czynienia ze znacznie większymi prądami powietrznymi. Jak działa taki układ? Składa się on, z elementu obrotowego, znajdującego się wewnątrz skrzyżowania dwóch prądów powietrznych. Element ten, posiada duże właściwości akumulacyjne (w kontekście ciepła). Tym samym, podczas wykonania obrotu (na wskutek działania pędu powietrza), odbiera on, bądź oddaje (w zależności od ustawienia) ciepło. Niestety, jak łatwo przewidzieć, choć system ten jest dość wygodny i wydajny, to jednak zwraca on część zanieczyszczeń powietrza.

Wymiennik spiralny

Wymienniki spiralne, a w zasadzie spiralno-przeciwprądowe to urządzenia obecnie najefektywniej odzyskujące ciepło. Ich sprawność sięga nawet 92%, co jest jest możliwe dzięki dwóm cechom tychże wymienników. Pierwsza - sposób przepływu powietrza: powietrze w wymienniku spiralnym wymieniane jest podobnie jak w wymienniku przeciwprądowym, z tą jednak różnicą, że dodatkowo przepływa po łuku (wymiennik ma kształt walca), dzięki czemu jego droga wydłuża się, a powietrze ma więcej czasu na wymianę ciepła. Druga – wspomniane już pole powierzchni wymiennika: wymienniki spiralne w wersji podstawowej wykonane są z 39 m2 aluminium. Tak ogromna powierzchnia wymiany ciepła gwarantuje uzyskiwane przez wymienniki parametry i dodatkowo sprawia, że urządzenia są wyjątkowo odporne za szronienie i nie wymagają stosowania dodatkowych zabezpieczeń przed zamarznięciem.

Jak to wszystko razem działa?

Ogólna zasada działania central wentylacyjnych jest bardzo prosta. Powietrze, jest wprowadzane w ruch, za pomocą systemu wirników. Dotyczy to zarówno powietrza "wychodzącego" z naszego domu, jak też "wchodzącego" do niego.

Po wprowadzeniu powietrza w ruch, przepływa ono przez filtry powietrza, które oczyszcza je z ewentualnych zanieczyszczeń (kurz, pył itp.), następnie jest prowadzone bezpośrednio do wymiennika ciepła. Po przejściu przez wymiennik zużyte powietrze oddaje swoje ciepło i jest usuwane na zewnątrz. Jednocześnie świeże, oczyszczone na filtrze powietrze "wpływa" do środka wymiennika, jednocześnie odbierając ciepło powietrzu opuszczającemu nasz dom poprzez systemy wentylacyjne i jako czyste, ale ogrzane już powietrze jest nawiewane do pomieszczeń. Centrale wentylacyjne, są więc niczym innym, jak urządzeniami, w których wprowadza się powietrze w ruch. Resztę zrobi za nas fizyka...

Krótkie podsumowanie

Choć na pierwszy rzut oka, systemy rekuperacyjne wydawać się mogą nieopłacalne, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Dlaczego? Chociażby, dzięki wysokiej sprawności wymienników, która wraz z postępem technicznym wzrosła z 50 do nawet ponad 90 procent. W ten sposób, system rekuperacyjny jest o wiele bardziej opłacalny dla naszego portfela.

Wbrew powszechnym opiniom wentylacja mechaniczna wcale nie musi zużywać dużej ilości energii. Wprawianie w ruch niewielkich wirników, nie wpływa znacząco na miesięczny koszt wykorzystanej przez nas energii elektrycznej. Warto jednak zwrócić uwagę czy centrala wentylacyjna, którą chcemy zastosować nie jest wyposażona w dodatkową grzałkę powietrza. To właśnie nagrzewnice wstępne stosowane przez niektórych producentów do ochrony wymienników przed zamarznięciem są odpowiedzialne za negatywne opinie na temat zasadności stosowania systemów rekuperacji w domu. Na szczęście na rynku istnieją producenci, których urządzenia nie wymagają zastosowania dodatkowych grzałek i tym samym, inwestycja w rekuperację z ich centralami wentylacyjnymi jest opłacalna.

12596f59cbe9927b268bb6e5063e678d
6a6a7a1a9f826bf8a6282daddaa8b8eb

Wodomierze to urządzenia pomiarowe, dzięki, którym istnieje możliwość ustalenia sprawiedliwego naliczania opłat za zużycie wody. Zastosowanie wodomierzy wyparło konieczność stosowania opłat ryczałtowych, polegających na zastosowaniu odgórnie ustalonej stałej stawki opłaty rachunku, bez względu na ilość zużytej wody. Wodomierz pokazuje ile wody odbiorca zużył, dzięki temu, opłata naliczana jest sprawiedliwie. Odbiorca płaci za tyle wody, ile jej w rzeczywistości wykorzystał.

Regulacje prawne

Wodomierz jako urządzenie pomiarowe, rejestrujące bieżące zużycie wody, stanowi podstawę do rozliczania obrotu wody, między stronami i naliczania stosownej stawki rachunku, dlatego podlega kontroli prawnej. Stosowanie wodomierzy kodyfikuje Prawo miary. Wodomierze podlegają przede wszystkim kontrolom metrologicznym określającym ich stan techniczny i poprawność działania, które przyznają ewentualną możliwość dalszego korzystania z nich. Zgodnie z zapisami przepisów prawa, każdy kto korzysta z wodomierzy w sposób niezgodny z przewidywaniami ustawy, podlega karze grzywny.

Legalizacja wodomierzy - obowiązek prawny

Kontrola metrologiczna wodomierzy, o której wspomniano powyżej jest obowiązkowa i narzucona przez zapis ustawy. Kontrola ta, określana jest jako proces legalizacji i wiąże się z terminem używania wodomierzy. Każdy nowy przyrząd posiada tzw. legalizację pierwotną, a więc zezwolenie na korzystanie z wodomierza przez określony czas. Termin legalizacji pierwotnej wynosi 5 lat, podobnie jak i każdej następnej. W praktyce oznacza to, że po upływie pięciu lat, wodomierz należy poddać kontroli metrologicznej, która w większości przypadków polega na wymianie wnętrza urządzenia i która przywróci ważność użytku wodomierza na kolejne pięć lat. Proces legalizacji sprawdza zatem stan techniczny urządzenia i wydaje zgodę na dalsze jego użytkowanie. Obowiązkiem dokonywanie legalizacji wodomierzy dotknięte są niemal wszystkie budynki i lokale mieszkaniowe. Wyłączone z konieczności kontroli metrologicznej są jedynie nieliczne budynki. Legalizacja wodomierzy musi być przeprowadzona we wszystkich budynkach mieszkalnych, budynkach użytku publicznego jak szkoły, muzea, kina, teatry, szpitale czy hipermarkety. Obowiązkowi legalizacji podlegają zarówno wodomierze zamontowane w rurach odpowiedzialnych za przesył wody po całym budynku, jak i w tych, które odpowiadają za używanie wody w konkretnym lokalu mieszkaniowym. Spod obowiązku poddawania urządzeń pomiarowych kontroli metrologicznych, zgodnie z ustawą i przepisami prawa, wyłączone jest budownictwo niemieszkalne, obiekty będące miejscem wyznawania kultu religijnego jak np. kościoły, budynki wolnostojące o powierzchni mniejszej niż 50 metrów kwadratowych oraz wszystkie budynki mające status zabytku i podlegające prawu ich ochrony.

Prawny nakaz dokonywania legalizacji wodomierzy skutkuje całkowitym zakazem wprowadzania do obiegu i użytkowania urządzeń pomiarowych nie posiadających cech legalizacji.

Legalizacja wodomierzy - na czym polega?

Zatwierdzenia wodomierza jako urządzenia zdatnego do użytku, dokonuje się na podstawie kilku czynników, które dokładnie określa Ustawa z dnia 11 maja 2001r. – Prawo o miarach - Dz. U. 2004 Nr 243, poz. 2441; Art. 4 pkt 13. Legalizacja przede wszystkim sprawdza i zatwierdza stosowanie jednostek pomiarowych wykorzystywanych przez urządzenie, które muszą być legalne i stosowane w państwowym systemie miar. Wodomierz musi zatem korzystać z państwowej jednostki miary, która jest przypisana do wartości określającej pewne fizyczne właściwości.

Drugim aspektem, który podlega procesowi legalizacji jest kontrola metrologiczna. Dokonywana jest ona przez organy administracji miary lub inne podmioty upoważnione do tego. Kontrola metrologiczna sprawdza dokładność dokonywanych przez urządzenie pomiarów. Określa i zatwierdza metodą pomiaru, z jakiej wodomierz korzysta. Bada i ustala dopuszczalną granicę błędu pomiarowego. Kontrola ustala również jakie cechy powinien spełniać przyrząd pomiarowy względem zmiennych czynników zewnętrznych. Legalizacja może zostać dokonana w placówce organu administracji miar, specjalistycznym punkcie legalizacyjnym, w miejscu, w którym urządzenie pomiarowe jest zainstalowane lub w miejscu, gdzie została dokonana legalizacja pierwotna, a więc pierwsza kontrola urządzenia, zanim trafiło ono na rynek.

Proces legalizacji wodomierzy podlega opłacie finansowej. Ustawa nie określa, na której ze stron ciąży obowiązek uiszczenia opłaty za urządzenie pomiarowe, czy obligowanym do uregulowania należności jest właściciel wodomierza, czy też jedynie jego użytkownik. Ustalenia tego dokonuje się indywidualnie i formalizuje na umowie zawieranej między dwiema stronami.

Korzystanie z wodomierzy jest zatem ściśle kodyfikowane przez przepisy Prawa miar. Ustawa przewiduje konieczność dokonywania procesu legalizacji wodomierza, polegającego na określeniu jego legalności względem wykorzystywanych jednostek pomiarowych, sprawności technicznej i dokładności dokonywania pomiarów.

Ocieplanie budynków, z punktu widzenia ekonomicznego i proekologicznego podejścia do wykorzystania zasobów, jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Mniejsze koszty ogrzewania i klimatyzacji, w dłuższej perspektywie, zapewniają szybki zwrot poniesionych kosztów.

W tej sytuacji pozostaje tylko jedna decyzja, dotycząca technologii, w jakiej ma być wykonana realizacja. Możliwości jest kilka. Styropian, wełna mineralna, włókna celulozowe lub pianka PUR. Biorąc pod uwagę uniwersalność technologii i możliwość zastosowania w różnych konstrukcjach, metoda natryskowa pianką PUR wydaje się najwłaściwsza. Nowoczesne budownictwo wykorzystuje pomysł z powodzeniem przy wznoszeniu mieszkań i inwestycjach w przemyśle.

Co to jest piana PUR?

Pianka jest poliuretanem powstającym dwufazowo. W pierwszym etapie zachodzi reakcja polikarbaminianu z wodą. W drugim etapie następuje dekarboksylacja, czyli uwolnienie dwutlenku węgla i spienienie struktury polimeru.

Ze względu na rodzaj powstających pęcherzy piankę PUR dzielimy na zamkniętokomorową i otwartokomorową. Pierwsza ma zwartą strukturę z pęcherzami o zamkniętym profilu, przez co staje się wodoodporna. Polecana do ociepleń zewnętrznych. W drugiej wersji, w burzliwej reakcji, powstają większe pęcherze przenikające się nawzajem i w większości otwarte. Dlatego piana nie jest barierą dla wody i pary wodnej. Musi być stosowana wraz z foliami lub środkami impregnującymi powierzchnię.

Co przemawia za użyciem piany PUR?

Piana poliuretanowa ogranicza straty ciepła, gdyż ma jeden z niższych współczynników przewodzenia ciepła λ, który wynosi 0,023 [W/(mK)]. Co daje zadowalające efekty przy niezbyt grubych warstwach izolujących. Ograniczenie wydatków na ogrzewanie obiektu może sięgnąć pięćdziesięciu procent.

Aplikacja przez natrysk powoduje, że piana dostaje się w najmniejsze szczeliny, niwelując trudne w zabezpieczeniu mostki cieplne. Wnikanie w pęknięcia stabilizuje ich strukturę, zapobiegając dalszej degradacji przegrody.

Piana pokrywając ścianę szczelną warstwą, izoluje ją akustycznie. Zatrzymuje większość decybeli na zewnątrz i nawet budynki usytuowane przy ruchliwych arteriach komunikacyjnych mogą stać się cichym zakątkiem.

Izolacja natryskowa jest skuteczną barierą dla zarodników pleśni, grzybów. Tworzy niesprzyjające środowisko do rozwoju mikroorganizmów. Zajmując wszystkie wolne przestrzenie, nie pozostawia też miejsca gryzoniom szukającym miejsca do założenia gniazda.

Jest obojętna fizjologicznie. Nie posiada zapachu i nie wydziela, w długim czasie użytkowania, substancji szkodliwych, mogących wpływać na zdrowie użytkowników pomieszczeń.
Dużym plusem jest odporność pianki poliuretanowej na wysoką temperaturę. Jest materiałem niepalnym, niepodtrzymującym palenia, przez co stanowi jeszcze jedną barierę dla rozprzestrzeniającego się ognia. Powierzchniowa, zwęglona warstwa nie jest pożywką dla płomieni.
Długość życia, jaki mogą osiągnąć izolacje natryskowe, ocenia się na około osiemdziesiąt lat. Niestety, na razie to tylko teoria. Przeprowadzone zostały badania, w 2011 roku w Monachijskim Instytucie Badawczym Izolacji Cieplnych. Na próbce trzydziestotrzyletniej, pobranej z płyty zabezpieczonej warstwą bitumu, dokonano oględzin. Podsumowaniem niech będzie zdanie końcowe z raportu- „po 33 latach użytkowania te płyty izolacyjne z PUR są wciąż w pełni funkcjonalne i nadal wykazują wszystkie deklarowane wartości i właściwości użytkowe” (źródło- http://sipur.pl/dok/50_1_.pdf).

Na korzyść izolacji natryskowej przemawiają koszty wykonania usługi, dość niskie z powodu dużej wydajności metody. W ciągu dnia można pokryć do trzystu metrów kwadratowych powierzchni przegród budowlanych.

Gdzie stosować pianę PUR?

Poddasza w szczególności nadają się do zastosowania izolacji natryskowych. Duża złożoność konstrukcji dachu sprawia, że piana jest materiałem najszybszym w montażu. Wytwarzanym i aplikowanym w docelowym miejscu. Pianka dokładnie izolując drewniane elementy konstrukcji, nie dopuszcza do ich gnicia.

Rewelacyjnie sprawdza się też w izolowaniu domów wznoszonych metodą szkieletową. Można przytoczyć większość argumentów powołanych w argumentacji dotyczącej poddaszy. Poza tym, ma bardzo dobrą przyczepność do bardzo często używanej w technologii szkieletowej płyty OSB. Mnogość połączeń tworzących skomplikowane szczeliny sprzyja powstawaniu wzmożonej wentylacji przez przegrody. Pianka uszczelnia konstrukcję domu, likwidując wszelkie przedmuchy.
W nowych i modernizowanych budynkach warto pomyśleć o zabezpieczeniu fundamentów. Bezszwowa izolacja nie tworzy mostków cieplnych. Jest zarazem barierą termiczną i przeciwwilgociową. Grunt wokół budynku jest często przesycony różnymi związkami chemicznymi, na które poliuretan jest odporny.

Podłogi, szczególnie na wysokości gruntu, realizują około 5% strat ciepła w budynku. Izolacja natryskowa pozwala zlikwidować ten kanał. Pianka dobrze przylega do podłogi, tworząc nierozerwalną powłokę.

Szybkość montażu, długowieczność i przyjazność dla środowiska i użytkowników sprawia, że pianka PUR jest coraz częściej stosowanym surowcem w izolacjach termicznych.

Artykuł przygotowany przy współpracy z firmą AIR HOUSE, która oferuje m.in. izolacje natryskowe, które znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkalnym, przemysłowym, publicznym i rolnictwie.

0e5824199d301e1dddbe3f8cb96038af
d02f6f8ba59082629d41d73a893c47f6

Zmieniając wystrój mieszkania, czy też urządzając je od nowa musimy zastanowić się, jak zaplanujemy wygląd naszych okien. Wybór mamy ogromny, bowiem dużą popularnością cieszą się zarówno rolety, jak i firanki. Niektórzy wybierają trzecią opcję i decydują się na powieszenie samych firanek. Czy wiemy natomiast, jak bardzo różni się roleta od żaluzji? Czy możemy jednoznacznie stwierdzić, które wyjście będzie lepsze i bardziej korzystne?

Żaluzje weszły na polski rynek dużo wcześniej, a modne są do dnia dzisiejszego. Do wyboru mamy żaluzje wewnętrzne, umieszczone w środku okna, jak i te zewnętrzne – umieszczone na zewnątrz. Celem żaluzji jest przede wszystkim ochrona przed promieniami słonecznymi. Bardzo dużą zaletą i z pewnością docenioną przez użytkowników jest dowolna możliwość regulacji. Możemy żaluzje odsłonić, dowolnie zasłonić ustawiając odpowiedni kąt, albo pociągnąć do góry. Niegdyś żaluzje występowały w wersji tylko i wyłącznie aluminiowej, w różnych wersjach kolorystycznych do wyboru. Dzisiaj równie często klienci zamawiają żaluzje drewniane, które przyznać trzeba - wyglądają bardzo stylowo i elegancko. Do założenia żaluzji nie potrzeba zbyt wiele, a sam ich koszt również nie należy do tych najwyższych. Żaluzje możemy montować zarówno na etapie projektu, jak i później – nie ma to znaczenia. Nawet najbardziej niewymiarowe okno nadaje się do tego, by mieć żaluzje. Bowiem te wykonywane są na zamówienie, pod indywidualne wymiary. Przeciwnicy żaluzji narzekają na kurz, który bardzo szybko gromadzi się na elementach, a sama pielęgnacja i czyszczenie mogą być nieco uciążliwe. Żaluzje to sposób na uzyskanie intymności w pokoju, prawie 100% zaciemnienie okna i ochrona przed promieniami słonecznymi. Jak bardzo różnią się zatem rolety?

Rolety w przeciwieństwie do żaluzji mają regulację tylko i wyłącznie pionową, czyli możemy je podciągnąć do góry lub opuścić do dołu. Jest to materiał, który zwija się do rolki zamontowanej w górnej części okna. Wybór w materiałach i kolorystyce mamy ogromny, a nawet możemy taką roletę indywidualnie zaprojektować. Roleta daje dużo więcej zaciemnienia światła, niż w przypadku żaluzji. Bowiem tutaj cały materiał zachodzi na okno, zupełnie inaczej niż w tym drugim przypadku. Rolety tak samo jak żaluzje, wykonuje się na specjalne zamówienie i jeśli mamy okno w jakiś niestandardowych wymiarach – z pewnością nie będziemy mieli problemu z zamówieniem. Nieco inaczej przedstawia się jednak sytuacja z samym montażem. Bowiem w zależności od tego, czy zdecydujemy się na rolety z kasetą lub bez – montaż może okazać się bardziej skomplikowany. Rolety tak samo jak żaluzje, zapewniają intymność i oba propozycje w pełni spełniają swoją funkcję ochrony przed światłem. Mimo, że rolety przyszły do nas znacznie później, to ich popularność wciąż rośnie, a klienci zadowoleni są z ich funkcji i żywotności.

Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie lepsze? Niestety nie. Wszystko bowiem zależeć będzie on naszych indywidualnych potrzeb, oczekiwań i gustu.

 

Więcej informacji
Artykuł został przygotowany przez firmę www.kuprolety.pl - klikasz, mierzysz... i masz na oknie.

Wystarczy rozejrzeć się po osiedlu domów jednorodzinnych, aby zauważyć, jak wiele dachów zostało pokrytych blachą. Takie rozwiązanie jest często doceniane przez inwestorów. Czy jednak rzeczywiście jest tak korzystne jak wydaje się wielu osobom?

Blachodachówka - uniwersalne pokrycie dachuNie da się ukryć, że wielu inwestorów decyduje się na zakup blachodachówki, ponieważ jest to stosunkowo tani materiał. Niskie koszty zakupu przekonują dużo osób, które nie mogą sobie pozwoli na żadne finansowe szaleństwa w czasie budowy domu. Jednocześnie jest to sprawdzone, znane rozwiązanie, więc każdy orientuje się w trwałości oraz innych parametrach tego materiału.

Pokrycie dachu przy wykorzystaniu blachy sprawdzi się w przypadku większości domów jednorodzinnych. Najkorzystniej takie rozwiązanie wypada przede wszystkim w przypadku dachów o prostej strukturze, pozbawionych dodatkowych elementów architektonicznych. W takim przypadku wykorzystanie blachy pozwala na bardzo szybkie wykonanie wszystkich prac. W związku z tym takie rozwiązanie przypadnie do gustu nie tylko osobom, którym zależy na oszczędnościach, ale także wszystkim inwestorom, pragnącym jak najszybciej skończyć budowę i wprowadzić się do własnego domu.

Nowoczesne blachodachówki charakteryzują się dobrymi parametrami i stosunkowo dużą trwałością. Wynika to przede wszystkim z zastosowania różnych pokryć ochronnych, które mają zabezpieczyć powierzchnię dachu przed uszkodzeniami oraz niekorzystnym działaniem czasu. Na rynku dostępne są na przykład materiały pokryte specjalnym środkiem przeciwgrzybicznym, który skutecznie zapobiega porastaniu powierzchni blachy mchem. Dzięki temu rozwiązaniu dach zachowuje estetyczny wygląd i jednocześnie nie wymaga renowacji przez dłuższy czas.


Kiedy blachodachówka się nie sprawdzi?Pomimo swojej dużej uniwersalności, taki materiał nie sprawdzi się na każdym dachu. Kiedy warto unikać tego rozwiązania? Dotyczy to głównie różnego rodzaju budynków o charakterze zabytkowym lub po prostu starszych konstrukcji, których architektura nie będzie pasowała do pokrycia dachowego wykonanego z blachy. W końcu trudno jest zgrać dawne rozwiązania architektoniczne z nowoczesnym materiałem, którym bez wątpienia jest blachodachówka.

Ten materiał może nie przypaść do gustu również osobom, którym zależy na osiągnięciu konkretnego efektu estetycznego w przypadku nowego domu. Na przykład dach z blachy nie zawsze sprawdzi się w przypadku budynku, która ma swoich wyglądem nawiązywać do szlacheckiego dworku.


Czy warto inwestować w blachodachówkę?Takie rozwiązanie można na pewno polecić większości inwestorów. Pokrycie dachu przy pomocy blachy pozwoli przede wszystkim na zmniejszenie kosztów budowy domu. Jednocześnie efekt osiągnięty w ten sposób będzie estetyczny oraz trwały.

W przypadku zdecydowania się na taki materiał można wybierać z wielu różnych produktów o odmiennych tłoczeniach oraz kolorach. Dzięki temu uda się dopasować wygląd dachu do stylu architektonicznego domu oraz do kolorystyki elewacji.

Artykuł powstał dzięki pomocy specjalistów z Budmax-Metal

ab8cbff12b6f07c27dd3756491767103